حفاظ روی درب شالوده

حفاظ روی درب شالوده

حفاظ روی درب

حفاظ بر روی سر در ساختمان ها و دیوار ها جهت حفظ امنیت و همچنین زیبایی استفاده می شود که از مزایای این حفاظ ها می توان به این اشاره کرد تا عبور از این نوع حفاظ ها به سختی و شاید بتوان گفت اصلا امکان ناپذیر باشد به دلیل شاخه های پر پیچ و بسیار تیز مانند شبیه چاقو